1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η ιδιωτική κεφαλουχική εταιρία με την επωνυμία “BESPOT I.K.E.” που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 144) σας καλωσορίζει στην εφαρμογή κινητών συσκευών (mobile application) “bespot”, μέσω της οποίας μπορείτε να συμμετέχετε στις Στιγμιαίες κληρώσεις και στην Μεγάλη Κλήρωση δώρων που προσφέρει η εφαρμογή, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους χρήσης. Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν την ορθή χρήση της εφαρμογής κινητών συσκευών (mobile application) και ονομάζεται bespot («η Εφαρμογή»). Η χρήση της Εφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων και των όρων χρήσης και πολιτικής απορρήτου της εφαρμογής bespot, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής. 

1. Ορισμοί 

• Εφαρμογή: η εφαρμογή κινητών συσκευών (mobile application) bespot. 

• Χρήστης: ο χρήστης της Εφαρμογής, ο οποίος μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 

• Εταιρία Bespot ή Εταιρία: η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία “BESPOT IKE”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα (οδός Γ Σεπτεμβρίου αρ. 1444) και ΑΡ ΓΕΜΗ 148393501000 .

 2. Αντικείμενο – H εταιρία, παρέχει μέσω της Εφαρμογής: α) τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους Χρήστες, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπό τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις (βλ. όρο 4), να συμμετέχουν σε Στιγμιαίες Κληρώσεις δώρων. Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της Εφαρμογής, εφόσον ο Χρήστης προβεί στην έναρξη ή την διεύρυνση της πελατειακής του σχέσης μέσω χρήσης της εφαρμογής, θα μπορεί να λάβει μέρος στην Μεγάλη Κλήρωση όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (βλ. όρο 8). 

Το μέγιστο πλήθος bespot points που μπορεί να μετατρέψει ο κάθε Χρήστης ανά ημερολογιακό μήνα ορίζεται σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) bespot points. Για την επιβράβευση της συμμετοχής των χρηστών στη διαδικασία απάντησης σε έρευνες μέσω της εφαρμογής, η Εταιρία δύναται να πραγματοποιεί επιπλέον κληρώσεις δώρων σε χρόνο και τόπο που θα ορίζει.

3. Η χρήση της Εφαρμογής, προκειμένου για την συμμετοχή στις Στιγμιαίες ή την Μεγάλη Κλήρωση, προϋποθέτει την μετάβαση και φυσική παρουσία του χρήστη σε φυσικά σημεία καθώς και την συμμετοχή του εν λόγω σημείου στην καμπάνια bespot.Τα σημεία που συμμετέχουν στην καμπάνια εμφανίζονται ως διαθέσιμα για επιλογή στο σχετικό πεδίο στην Εφαρμογή. Από την παρούσα ενέργεια αποκλείονται όσοι χρήστες εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στην BESPOT IKE. 

4. “bespot” Στιγμιαία κλήρωση Για την συμμετοχή του σε στιγμιαία κλήρωση ο Χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει την εφαρμογή σε κινητή συσκευή ή τηλέφωνο (smartphone, tablet)και να πλοηγηθεί ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Κάθε Χρήστης δύναται να πλοηγηθεί ελεύθερα στην Εφαρμογή, ωστόσο, αποκλειστικά κατά την πρώτη πλοήγηση, προκειμένου να συμμετέχει στην στιγμιαία κλήρωση οφείλει να κάνει login μέσω facebook. Διευκρινίζεται ότι ο κάθε χρήστης θα μπορεί να εγγραφεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία μόνο μία φορά και μόνο κατά την έναρξη της πρώτης πλοήγησης. Κατά τη διάρκεια πλοήγησης στην εφαρμογή “bespot”ο Χρήστης της Εφαρμογής θα πρέπει να γνωστοποιήσει μέσω της υπηρεσίας εντοπισμού τοποθεσίας(geolocation)της κινητής του συσκευής (smartphone, tablet) το σημείο στο οποίο βρίσκεται, 3 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η βασική προϋπόθεση του διαγωνισμού, ότι βρίσκεται εντός του σημείου. Οι πληροφορίες τοποθεσίας θα χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή “bespot” αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στους αναλυτικούς όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της εφαρμογής, προς δε τούτο ο Χρήστης παρέχει τη συναίνεσή του, αποδεχόμενος την ενεργοποίηση της λειτουργίας “Εντοπισμός τοποθεσίας” στην κινητή συσκευή του ή το τηλέφωνό του. Οι πληροφορίες αυτές ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους – εκτός αν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές – ούτε χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του Χρήστη ή της συσκευής του, ούτε επιτρέπουν σε τρίτους να παρακολουθούν το Χρήστη ή τη συσκευή του. Αμέσως πραγματοποιείται Στιγμιαία ηλεκτρονική κλήρωση, στην οποία ο Χρήστης συμμετέχει αυτομάτως, και ενημερώνεται άμεσα εάν κέρδισε δώρο. Η παραλαβή του δώρου προϋποθέτει την παροχή στοιχείων αποστολής ύστερα από την επικοινωνία της διοργανώτριας με τον νικητή. Ο Χρήστης θα μπορεί να επαναλαμβάνει την διαδικασία, μόνο μετά τη δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού σύμφωνα με όσα παρακάτω ορίζονται (όρος 7). Μέσω του Προσωπικού του Λογαριασμού ο Χρήστης θα δύναται να συμμετέχει καθημερινά σε Στιγμιαία Κλήρωση, εφόσον βρίσκεται στο χώρο που αναφέρεται στην εφαρμογή (βλ. όρο 3) και εφόσον κληρώνεται-να κερδίζει απεριόριστα δώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας bespot. Διευκρινίζεται ότι ο Χρήστης θα μπορεί να συμμετέχει στην Στιγμιαία Κλήρωση καθημερινά μεν, αλλά μόνο μία φορά ημερησίως. 

5. Διάρκεια 

Η ενέργεια bespot θα διαρκεί για όσο η Εταιρία παρέχει στον χρήστη την Εφαρμογή, στην οποία ο Χρήστης θα μπορεί να πλοηγείται απεριόριστα. Διευκρινίζεται ότι οι επιμέρους ενέργειες και κληρώσεις (Στιγμιαίες Κληρώσεις και Μεγάλη Κλήρωση) θα έχουν ορισμένη διάρκεια για λόγους προγραμματισμού και διαφάνειας, η οποία διάρκεια θα ορίζεται μονομερώς από την Εταιρία και θα κοινοποιείται στο κοινό και τους Χρήστες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρίασ, μέσω της Εφαρμογής και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επαναλαμβάνει τις επιμέρους ενέργειες και κληρώσεις είτε με όμοια είτε με άλλα παρόμοια δώρα, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

6. Δώρα 

Με την διαδικασία της Στιγμιαίας Κλήρωσης (όρος 4) θα διατεθούν στους νικητές 10 δωροεπιταγές αξίας 7 ευρώ για υπηρεσία streaming μουσικής. Με την διαδικασία της Μεγάλης Κλήρωσης (όρος 8) θα διατεθούν στους νικητές: α) 2 (δύο) σετ σουβερ Phee  β) 2 (δύο) θήκες iphone Phee. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να διαθέτει επιπλέον δώρα, όμοια ή παρόμοια με τα ανωτέρω, αναλόγως της διαθεσιμότητας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Τα Δώρα δεν μεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται και δεν εξαργυρώνονται με μετρητά. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται σε χώρο και χρόνο που θα υποδειχθεί στους νικητές από την Εταιρία. 

7. Προσωπικός Λογαριασμός (Δημιουργία / Λειτουργικότητα) Ο Χρήστης προκειμένου να συμμετέχει πέραν της πρώτης φοράς –όπως υπό τον όρο 4 ορίζεται- στις Στιγμιαίες Κληρώσεις καθώς και στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Μεγάλη Κλήρωση όπως αυτή περιγράφεται στον όρο 8 παρακάτω, θα 4 πρέπει να εγγραφεί, μέσα από τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εφαρμογή («ο Προσωπικός Λογαριασμός»). Για την δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού bespot, ο Χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τις ειδικές οδηγίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της Εφαρμογής και να χορηγήσει τα αιτούμενα προσωπικά στοιχεία που είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο χρήστη, αναγνωριστικό όνομα χρήστη στην Εφαρμογή(“αναγνωριστικό όνομα/nickname”)διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)κλπ. Σε περίπτωση που ο Χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα bespot της Εταιρίας δεν είναι απαραίτητη η παραπάνω διαδικασία, αφού ο Χρήστης δύναται να καταχωρεί για την πρόσβασή του στην Εφαρμογή τον Κωδικό Πρόσβασης και το αναγνωριστικό όνομα/nickname που χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στην πλατφόρμα bespot. O Χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Προσωπικό του Λογαριασμό μέσω του Kωδικού Πρόσβασης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της Εφαρμογής και εμφανίζεται σε αυτόν με το αναγνωριστικό όνομα/nickname που έχει δηλώσει, το οποίο είναι μοναδικό για κάθε Χρήστη. 

8. Μεγάλη Κλήρωση“bespot” Η Εταιρία, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος της καμπάνιας, θα διοργανώσει μία (1) κλήρωση (“Μεγάλη Κλήρωση”) στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι Χρήστες που κατά την χρονική περίοδο ισχύος της καμπάνιας έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον επιτυχώς ολοκληρωμένη διαδικασία bespot όπως αυτή περιγράφεται στον όρο 4 παραπάνω και έχουν «ενεργοποιήσει» τις συμμετοχές που έχουν συλλέξει για τη συμμετοχή τους στην κλήρωση αυτήν. Ο Χρήστης δυνάμει της καμπάνιας bespot κερδίζει μία (1) συμμετοχή στην Μεγάλη Κλήρωση για κάθε μία επιτυχώς ολοκληρωμένη διαδικασία Check In όπως αυτή περιγράφεται στον όρο 4 παραπάνω και δέκα (10) συμμετοχές στην Μεγάλη Κλήρωση στην περίπτωση που καταταγεί στις 3 πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας (Leaderboard) με κριτήριο το πλήθος των επιτυχώς ολοκληρωμένων διαδικασιών Check In σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα όπως αυτό θα γνωστοποιείται μέσω της Εφαρμογής. 

Ο Χρήστης ενημερώνεται για τις συμμετοχές που συλλέγει μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού του. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζεται η 5/08/2020 και ώρα 16:00 στα γραφεία της Εταιρίας Πειραιώς στην Αθήνα επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου 144. Οι νικητές θα ενημερωθούν στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν μέσω της Εφαρμογής. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης είτε δεν έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους είτε συμμετείχε κατά παράβαση αυτών είτε ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα αποκλείεται από το διαγωνισμό σε οιοδήποτε χρόνο κι αν ο ανωτέρω λόγος αποκλεισμού περιέλθει σε γνώση της Εταιρίασ. Στην περίπτωση που ο Χρήστης που θα αναδειχθεί με κλήρωση ως νικητής είτε αρνηθεί το δώρο είτε αποκλειστεί από το διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω ή, τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας μαζί του μετά την ανακοίνωση των ονομάτων και εντός εύλογης προθεσμίας που θα ανακοινωθεί με τα αποτελέσματα, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά τη σειρά κλήρωσης. Η παραλαβή του δώρου προϋποθέτει μετάβαση σε κατάστημα υπόδειξης ή την παροχή στοιχείων αποστολής. 

9. Προωθητικές Ενέργειες 

α.H Εταιρία δύναται να υλοποιεί περαιτέρω προγράμματα επιβράβευσης των Χρηστών της Εφαρμογής, υπό προϋποθέσεις, μέσω της διάθεσης συμμετοχών και πόντων που εμφανίζονται στον Προσωπικό Λογαριασμό του Χρήστη οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. β. Η Εταιρία διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να αναπτύσσει και λοιπές προωθητικές ενέργειες στο πλαίσιο της πριμοδότησης της χρήσης της Εφαρμογής ή/και των επιμέρους ενεργειών των Χρηστών στο πλαίσιο της Εφαρμογής ιδίως με τη διενέργεια παιχνιδιών, διαγωνισμών, κληρώσεων και τη χορήγηση λοιπών ειδικών προνομίων, όπως αυτά θα ανακοινώνονται μέσω της Εφαρμογής. γ. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα είτε να αναστέλλει την υλοποίηση των λοιπών υπό α και β προωθητικών ενεργειών, είτε να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις ισχύος των λοιπών προωθητικών υπό α και β ενεργειών μονομερώς, ανακοινώνοντας τις σχετικές τροποποιήσεις καθώς και την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους μέσω της Εφαρμογής, είτε να παύει οριστικώς την ισχύ των λοιπών υπό α και β προωθητικών ενεργειών, ανακοινώνοντας τη λήξη μέσω της Εφαρμογής. 10. Προσωπικά δεδομένα Για να ενημερωθεί σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Εφαρμογής, ο Χρήστης θα πρέπει να ανατρέξει στην Πολιτική Απορρήτου. Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι τα προσωπικά στοιχεία ή/και πληροφορίες που παρέχει κατά τη δημιουργία του Προσωπικού Λογαριασμού του είναι ορθά, ακριβή, αληθή και πλήρη, ότι δεν είναι παραπλανητικά και ότι θα ενημερώνει άμεσα την Εταιρία, μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού του, σε περίπτωση μεταβολής τους. Υπό την επιφύλαξη και όσων ορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο «Συμπεριφορά Χρηστών», ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται επίσης ότι δεν θα προβεί στη δημιουργία περισσότερων του ενός Προσωπικών Λογαριασμών, ότι δεν θα δημιουργεί Προσωπικό Λογαριασμό για οιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του ιδίου, χωρίς σχετική άδεια, ότι θα τηρεί μυστικό και ασφαλή τον Κωδικό Πρόσβασης (στον Προσωπικό του Λογαριασμό), ότι δεν θα τον κοινοποιεί σε τρίτους ούτε θα επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σε αυτόν. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει Προσωπικό Λογαριασμό Χρήστη σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του οιασδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δηλώσεων και εγγυήσεων ή και για οιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα που θα καταχωρήσει στην εφαρμογή bespot και εν γένει τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Εταιρία στο πλαίσιο και για το σκοπό της εγγραφής και συμμετοχής του στην εφαρμογή bespot θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο “Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της εφαρμογής www.bespot.app, δηλώνει ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης. Ο Χρήστης δύναται να προβεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στη διαγραφή του Προσωπικού Λογαριασμού του από την Εφαρμογή, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαγραφή Προσωπικού Λογαριασμού χρήστη, σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη των οιασδήποτε υποχρέωσής του από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου. 

11. Πολιτική Απορρήτου 

12. Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης Η Εταιρία καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Εφαρμογής να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρίας για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Εφαρμογής σε σχέση ή εξ’ αφορμής της χρήσης της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου διαφημιστικού υλικού τρίτων. 

13. Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων Δια της Εφαρμογής δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η Εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Εταιρία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των Χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. 7 14. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – Εμπορικά σήματα Το περιεχόμενο της Εφαρμογής (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Εφαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας. 15. Λειτουργία της Εφαρμογής Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η Εταιρία χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Εφαρμογής θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Εφαρμογής. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς. Επίσης, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία, που θα υποστεί ο Χρήστης μέσω της Εφαρμογής ή θα προκύψει μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι προμηθευτές ούτε εγγυάται την καταλληλότητα, εμπορικότητα ή την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων της Εφαρμογής, του δικτύου ή/και οιουδήποτε άλλου συστήματος που παρέχεται μέσω αυτών. H Εταιρία επίσης δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημιά υποστεί ο Χρήστης σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στην Εφαρμογή καθώς και σε περίπτωση μη λειτουργίας αυτής και των λοιπών συστημάτων της. 16. Συμπεριφορά – Ευθύνη Χρηστών α. Οι Χρήστες της Εφαρμογής ή/και της Εφαρμογής οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο Χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της Εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρία εκ του λόγου αυτού. Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες της Εφαρμογής απαιτηθεί η χρήση κωδικού πρόσβασης, έκαστος εκ των Χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον 8 κίνδυνο ζημίας δικής του ή της Εταιρίας από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του. β. Ειδικώς, αναφέρεται ότι οι Χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν την Εφαρμογή για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, επιφυλασσόμενης της Εταιρίας να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της εναντίον του Χρήστη σε μία τέτοια περίπτωση. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε από την Εφαρμογή τέτοιου είδους στοιχεία, εφόσον κατά την άποψή της εμπίπτουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για την ύπαρξη της Εφαρμογής. 17. Εξυπηρέτηση Χρηστών Για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και ενημέρωση αναφορικά με την Εφαρμογή παρακαλώ αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 18. Ισχύον Δίκαιο/Δωσιδικία Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς συμφωνούνται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 19. Τροποποίηση όρων χρήσης Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της Εφαρμογής με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Εφαρμογής θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τη λειτουργία της Εφαρμογής χωρίς σπουδαίο λόγο και χωρίς την τήρηση προθεσμίας ή προμήνυσης. 20. H Apple Inc. δεν είναι χορηγός των δώρων, των κληρώσεων και των λοιπών προωθητικών ενεργειών, που από καιρού εις καιρόν περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης, ούτε με οιονδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο τρόπο συμμετέχει σε αυτές.